Share:

Màquines i Megaprojectes (l'impacte de la IA en un futur proper)

L'article "Machines and Megaprojects: AI Trajectory 2023" discuteix l'impacte de la IA en projectes a gran escala en un futur pròxim. Destaca el potencial de la IA per millorar l'eficiència i la productivitat, al mateix temps que planteja preocupacions sobre el desplaçament de llocs de treball i consideracions ètiques.

En aquest article es parla de la trajectòria de la IA al 2023, centrant-se en el seu paper en projectes grans i complexos com la infraestructura i la construcció. Destaca el potencial de la IA per a millorar l'eficiència, la precisió i la seguretat en aquestes indústries, però també assenyala la necessitat d'una governança i regulació adequades per a garantir que la IA s'utilitzi de manera ètica i responsable. L'article també esmenta l'ús creixent de la IA en el camp de la logística i el transport, i la importància de la col·laboració entre equips humans i IA per aprofitar plenament el potencial d'aquesta tecnologia en aquestes àrees.


Troba més informació a Swiss Cognitive.